January 1, 2023

Līguma paraugs

LĪGUMS Nr...........

 


 

Līguma priekšmets

 

Pakalpojuma sniedzējs Māris Arbidāns, p.k.. 112233-12345, deklarētā dzīvesvieta: .............................., mob.(+371)28383510, epasts: maris.arbidans@gmail.com, turpmāk tekstā – Fotogrāfs  no vienas puses, un klients ....................... p.k. ........................ , deklarētā dzīves vieta: .................................... , epasts: .................................... ,  turpmāk tekstā – Klients no otras puses abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – PUSES, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā Līgums.

 

 

Pakalpojuma apraksts - kāzu norises fotografēšana visas dienas garumā no plkst........ līdz ...............

Norises datums - .......................................

Ceremonijas vieta – .......................................

Svinību vieta – .......................................

 

1. Klienta tiesības un pienākumi

1.1. Klientam in pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kāzu dienas nosūtīt Fotogrāfam pasākuma norises plānu. Norises plānā jānorāda precīzas visas kāzu norises vietu adreses.

1.2. Klientam ir pienākums paziņot viesiem un pasākuma dalībniekiem, ka pasākumu norisi fotogrāfēs profesionāls fotogrāfs. Viesiem ir atļauts fotografēt kāzu norisi, kamēr tas netraucē pildīt Fotogrāfa pienākumus. Lai lieki nenovērstu uzmanību, viesi var tikt lūgti neuzņemt bildes atsevišķos brīžos, piemēram, kāzu ceremonijas laikā.

1.3. Klientam ir pienākums pasākuma plānā nodrošināt vismaz 1h (vienu stundu), bet vēlams 2h (divu stundu) ilgu laiku individuālajai pāra fotosesijai bez viesu klātbūtnes.

1.4. Klientam ir tiesības norādīt Fotogrāfam vēlamās fotosesiju vietas, sižetu un personas.


2. Fotogrāfa tiesības un pienākumi

2.1. Lai nodrošinātu iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti, fotogrāfam ir pienākums kāzu dienas laikā sniegt nepieciešamās konsultācijas un ieteikumus Klientam. 

2.2. Fotogrāfs apņemas fotografēt Klienta kāzu svinības šajā līgumā noteiktajā datumā un laikā profesionālā līmenī, kuru apliecina Fotogrāfa portfolio, kas atrodams interneta adresē www.arbidans.lv

2.3. Fotogrāfs nodrošinās Klientam vismaz 600 (seši simti) un vairāk foto atkarībā no viesu skaita un aktivitātēm. Fotogrāfs nosūta vismaz 15 (piecpadsmit) bilžu izlasi 5 (piecu) dienu laikā pēc kāzām, pilna online (tiešsaistes) galerija tiks nodota Klientam 90 (deviņdesmit) dienu laikā.

2.4. Gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ nevar sniegt pakalpojumu, Fotogrāfs apņemas savu iespēju robežās sniegt palīdzību Klientam, cita līdzvērtīga pakalpojuma sniedzēja atrašanā, kā arī Fotogrāfam ir jāatgriež Klientam līgumā norādītā un samaksātā kāzu datuma rezervācijas maksa.

2.5. Fotogrāfam ir tiesības samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, kā piemēram lietus, vējš, putenis, kā arī nepiemērotu telpu gadījumā.

2.6. Gadījumos, ja pret Fotogrāfu no kāzu pasākuma dalībnieku puses tiek veikta necienīga izturēšanās, ja pasākuma norises gaitā pasākuma dalībnieku rīcības dēļ tiek apdraudēta Fotogrāfa veselība vai dzīvība, ja pasākuma dalībnieki apzināti mēģina veikt Fotogrāfam piederošās mantas bojājumus, kā arī gadījumos, kad apzināta mantas bojājuma veikšana tiek konstatēta jau pēc tās faktiskā notikuma, Fotogrāfam ir tiesības pārtraukt pasūtījuma izpildi jebkurā kāzu norises laikā, iepriekš brīdinot par to Klientu.

2.7. Fotogrāfs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā arī tad, ja pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta Līguma 2.6. punktā paredzētajā gadījumā.


3. Pakalpojuma maksa

Atlīdzība par Fotogrāfa veikto darbu noteikta 950 euro. Maksā iekļauti visi ar profesionālo darbību saistīties izdevumi, tostarp ceļa izdevumi, izņemot Līguma 4. punktā minētās papildu izmaksas.


4. Papildu izmaksas

Visas papildu izmaksas, kuras var tikt piemērotas Fotogrāfam no citām iesaistītajām pusēm – caurlaides, atļaujas filmēt,

ieejas maksas, kā arī maksas autostāvvietu izmantošana, jāsedz Klientam.


5. Datuma rezervācijas maksa

Klientam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža ir jāsamaksā pasākuma datuma rezervācijas maksājums 250 (divi simti piecdesmit)  euro apmērā, kas vienlaicīgi ir kā avansa maksājums. Pasākuma datuma rezervācija ir atsevišķs pakalpojums uz kā pamata balstās garantija, ka Fotogrāfs būs pieejams pasākuma norises dienā un nepieņems rezervējumus no citiem klientiem. Atlikusī summa 700 (septiņi simti)  euro Klientam ir jāsamaksā Fotogrāfam līdz pasākuma norises beigām.


6. Norēķinu kārtība

Visus ar pakalpojumu saistītos norēķinus var veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pēc izrakstīta rēķina uz bankas norēķina kontu.


7. Pakalpojuma atteikšana

Klients, atsakoties no pakalpojuma saņemšanas, zaudē iemaksāto rezervācijas maksu. Par atteikšanos no pakalpojuma saņemšanas Klientam Fotogrāfs jāinformē rakstiski uz e-pastu.


8. Pakalpojuma pārcelšana

Ja objektīvu iemeslu dēļ Klients vienpusēji pārceļ Kāzu datumu, Fotogrāfam ir tiesības izvērtēt un pēc saviem ieskatiem piekrist Klienta lūgumam pārcelt šajā Līgumā paredzēto pakalpojumu uz jauno kāzu datumu, ievērojot zemāk norādītos nosacījumus:

8.1. Ja kāzu datums tiek pārcelts tā paša kalendārā gada ietvaros un Fotogrāfs ir pieejams, datuma rezervācijas maksājums tiek pārcelts uz jauno rezervāciju.

8.2. Ja tiek noteikts jauns kāzu datums nākamā kalendārā gada ietvaros, paredzētajai atlīdzībai tiek pievienota rezervācijas datuma pārcelšanas maksa, kas tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma 3. punktā norādītās kopējās samaksas apmēra.


9. Autortiesības

Fotogrāfs saglabā autortiesības uz kāzu norises laikā radītajām fotogrāfijām, tai skaitā, tiesības tās izmantot pašreklāmai, izstādēs, konkursos u.tml., ja saņemta iepriekšēja klienta piekrišana. Klienta pienākums ir informēt kāzu viesus, ka bildes, kurās viņi redzami, var tikt izmantotas iepriekš minētajiem mērķiem.


10. Darbu izmantošana

Klients iegādājas tiesības izmantot kāzu norises bildes tikai nekomerciālām vajadzībām. Jebkuras citas darbības ar kāzu norises bildēm jāsaskaņo ar Klientu.


11. Digitālie bilžu faili

Visas apstrādātās bildes no kāzu norises pilnā kvalitātē Fotogrāfs Klientam nodod ar interneta starpniecību. Šīs bildes paredzētas personīgai lietošanai, tai skaitā, bilžu drukāšanai, kopēšanai un publicēšanai internetā personīgai lietošanai. Fotogrāfs nav atbildīgs par bilžu drukas kvalitāti klienta izvēlētā servisā. 


12. Digitālo bilžu failu rezerves kopijas

Fotogrāfs saglabā tiesības uzglabāt kāzu norises laikā uzņemtās fotogrāfijas neierobežotu laika posmu. Pazaudēšanas gadījumā Klientam bez maksas iespējams atkārtoti saņemt digitālos bilžu failus. Datu nesēju sabojāšanās vai citu ārpus Fotogrāfa ietekmes esošu faktoru dēļ Fotogrāfs negarantē bilžu uzglabāšanu pēc atdošanas Klientam.


13. Nepārvarama vara

Neviena no PUSĒM nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana ir saistīta ar nepārvaramu varu, kuru PUSES nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos PUSES nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus PUŠU kontroles esoši apstākļi.


14. Kāzu norises vietu ierobežojumi

Kāzu norises vietās spēkā esošie iekšējās kārtības noteikumi var ierobežot Fotogrāfa darbu. Klients apzinās un piekrīt, ka Fotogrāfs pakļausies šādiem noteikumiem un nespēj tos mainīt. Klients piekrīt, ka nevainos Fotogrāfu par to, ka šādu noteikumu rezultātā tiks ietekmēta bilžu kvalitāte, skaits vai esamība.


15. Konkrēti bilžu lūgumi

Lai arī Fotogrāfs vienmēr centīsies veikt darbu pēc labākās sirdsapziņas un uzņemt arī īpaši lūgtas bildes, Klients apzinās un piekrīt, ka kāzu norisi var ietekmēt ļoti daudzi faktori, piemēram, laikapstākļi, gaisma un/vai iesaistīto pušu pieejamība un vēlme, kā rezultāta nav iespējams garantēt, ka kāda konkrēti lūgta fotogrāfija tiks uzņemta vai būs izdevusies.


16. Mākslinieciskā vaļa

Fotogrāfam tiek piešķirta pilnīga mākslinieciska vaļa izvēlēties pozas un vietas. Fotogrāfs nav atbildīgs par bilžu trūkumu, kas radies tālāk uzskaitīto iemeslu dēļ: līgavas, līgavaiņa, vedēju, ģimenes un/vai citu viesu neierašanās laikā vai nepieejamība konkrētā brīdī, kāzu norises aizkavēšanās, konkrētās kāzu norises vietas iekšējās kārtības noteikumi vai citi fotografēšanas ierobežojumi.


17. Izmaiņas līgumā

Līgums var tikt izmainīts vai papildināts, tikai PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


18. Citi noteikumi

Visus strīdus un domstarpības šī Līguma saistībā PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu. Strīdus un domstarpības, kurus nevar atrisināt pārrunu ceļā, PUSES risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

Šī Līguma noteikumu izpilde ir obligāta PUSĒM un to likumīgajiem tiesību un pienākumu pārņēmējiem.


19. Līguma saturs

Līgums sastādīts uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram glabājas pie katras no līgumslēdzējām PUSĒM. PUSES apliecina, ka personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumiskās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas parakstīt šo līgumu.Paraksti